ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.101/2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 700,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบสปช.105/2539
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,479,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้าง 2528,2552
งบประมาณ : 50,000 บาท/300,000 บ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ 601/2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 45,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล ฟ.1(งบ อบต.ทุ่งนุ้ย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 370,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 460,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.๖๐๔/๔๕ ขนาด ๔ ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 241,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 360000
เพิ่มเติม..