ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล แต่ก่อนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" ซึ่งมีระยะทาง ห่างจากโรงเรียนแม่ เกินกว่าเขตที่พระราชบัญญัติประถมศึกษากำหนดไว้ ทางหมวด การศึกษาได้รับคำร้องจากนายสัน มรรคาเขต กำนันตำบลทุ่งนุ้ย จุดประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็น โรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงินและที่ดิน เพื่อจัดสร้าง อาคารเรียน ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2523 โดยเปิดการสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 ใช้อาคารเรียนชั่วคราวมีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน โดยมีครูคนแรก คือ นายไพฑูรย์ นิลไพรัตน์ตำแหน่งครู 1 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 และได้มีครูมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสอนกันเรื่อยมา
           ต่อมาในปี 2532 ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ให้งบประมาณสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.101/2526 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ เป็นเงิน 700,000 บาท และได้ครูมาพัฒนาโรงเรียน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนหน้าด่านของจังหวัดสตูล ภายใต้การนำของนายอนันต์ สุริยกานนท์ ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - 6 และได้เปิดเป็นโรงเรียนเต็มรูปแบบ คือตั้งแต่ชั้น อนุบาล - ป.6 โดยมีครู 6 คน ทางคณะครูและกรรมการศึกษา ได้ประชุมตกลงที่จะซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้กับ โรงเรียนอีกประมาณ 3 ไร่เศษ รวมมีที่ดินทั้งหมด 8 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้
 ทิศเหนือ จรดที่ดินของนายบูรณ์ กลิ่นทอง ทิศใต้ จรดที่ดินของ ชาญชัย ปราบณรงค์ ทิศตะวันออก จรด ถนนยนตรการกำธร ทิศตะวันตก จรดที่ดินนายบูรณ์ กลิ่นทองและนายล้วน บุญทรัพย์ ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 โรงเรียนได้จัดตั้งเป็นเอกเทศ โดยมีนายอนันต์ สุริยกานนท์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้น อนุบาล - ป.6 นักเรียน 135 คน
ปีงบประมาณ 2537 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/2539 ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณ 1,479,000 บาท วันที่ 2 มิถุนายน 2537 นายเปรียบ กล่อมเกลี้ยง ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูใหญ่คนแรก         
           ต่อมาในปี 2538 ทางโรงเรียนได้จัดหาเงินซื้อที่ดินจากนายเจริญ ณ วาโย จำนวน 1 ไร่ 3 งาน พร้อมกับที่ดินเดิมรวมเป็น 10 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา
           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ได้รับ คำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร และในปีงบประมาณ 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ชั้นล่างแบบ สปช.105/25 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 328,240 บาท
            วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2544 นายอนุวัฒน์ สะหมัดหานาย ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน บ้านอุได สปอ.ควนกาหลง ได้เดินทางมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
            วันที่  19  พฤศจิกายน  2546  นายนิพนธ์   มาสินธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม  1  อำเภอมะนัง เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร  และในปีการศึกษา  2548  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน  จากกระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น" จากธนาคารออมสิน รับรางวัล  100,000 บาท
           วันที่  19  พฤษภาคม  2553  นายภานุมาศ  เพชรรัตน์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว  อ.ละงู  เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร  จนถึงปัจจุบัน
                 ในปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จัดสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 150 เมตร พร้อมประตู 2 ชุด เป็นเงิน  460,000 บาท และได้รับงบประมาณ โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ซ่อมแซมอาคาร "เรือนภูมิปัญาท้องถิ่น" และปรับปรุงสภาพพื้นที่  ทางเท้า พร้อมถนนคอนกรีต 200 เมตร เป็นเงิน 1,026,000 บาท
                   วันที่ 1 ตุลาคม 2555 นายภานุมาศ  เพขรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ลาออกจากราชการก่อนกำหนด (เออรี่รีไทร์ )  นายสวน  สิทธิพงษ์  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
                  วันที่  13 ธันวาคม 2555 นายอนุวัฒน์  สะหมัดหานาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เดินทางมารับตำแหน่ง ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
                  วันที่  3 มีนาคม 2557 นายอนุวัฒน์ สะหมัดหานาย ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อำเภอควนโดน นายสวน  สิทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
                   ในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนได้รับงบประมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม  สร้างคันดินป้องกันน้ำ  พื้นอาคารเรียน คูระบายน้ำ  ขอบถนน  ถมสนามกีฬา  งบประมาณ 620,000 บาท
                   ในปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕ ขนาด ๔ ที่นั่ง ติดพื้นจำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ 241,000 บาท
                   วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสองปาก สพป.สตูล เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร