ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบ  สุขภาพสมบูรณ์  มีทักษะในการอ่านเขียน  คิดคำนวณ  มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย   ได้ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
คำขวัญของโรงเรียน
  “รู้วิชา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น”