ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
  พันธกิจ

        1.  มุ่งส่งเสริมพัฒนาครู ให้มีทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้ทุกกิจกรรมการเรียนการสอน
         2.  มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา
         3.  มุ่งส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
         4. ร่วมมือกับชุมชนและบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการร่วมกันอนุรักษ์ภาษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5. จัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและหลากหลายสนองความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อ และหรือประกอบอาชีพ
         6. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
         7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
         8. พัฒนาใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน 
          

 
 เป้าหมาย
          โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
      1.นักเรียนมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
      2.นักเรียนมีความขยันอดทน
      3.นักเรียนสามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุข
      4. นักเรียนมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย