ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 
 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560  แยกตามศาสนา
 
 ชั้น ชาย   หญิง รวม  พุทธ  อิสลาม  ห้อง 
 อ.1 7 6 13 3 10
 อ.2 6 5 11 5 6
 รวม 13 11 24 8 16
 ป.1 7 7 14 8
 ป.2 14 17 31 11 20 1
 ป.3 5 4 9 5 4
 ป.4 8 5 13 8
 ป.5 9 8 17 8 9
 ป.6 6 11 17 7 10
 รวม 49 52 101 42 59
 รวมทั้งสิ้น 62 63 125 50 75 
             

ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1-6
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.5 KB