ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2547

 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเมื่อ ปีการศึกษา 2547

โรงเรียนสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน
ได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงเรียนจัดสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน 3 ปีซ้อน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
ได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี 2547 - 2549
รางวัลการประกวดเว็บไซต์ของ สพฐ
รางวัลชมเชย การประกวดเว็บไซต์ของ สพฐ  ประเภทกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เมื่อ ปี 2546
โรงเรียนดีเด่นการจัดภูมิทัศน์
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ในการจัดภูมิทัศน์  จากสมาคมข้าราชการบำนาญ จ.สตูล
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
โรงเรียนดีใกล้บ้านปีการศึกษา 2553
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน รองชนะเลิศอันดับ 1 จากอำเภอควนกาหลง ประจำปี 2553 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 60,000  บาท
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
โรงเรียนส่งเสริมสขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีมาก
ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบ 2
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ 2 เมื่อ ปี พ.ศ.2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.11 KB
ผ่านการประเมิน สมศ.รอบที่สาม
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบที่ ที่สาม เมื่อปี 2555
ผลงาน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2555
ผลงาน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
รางวัลขนะลิศอันดับ 2 โรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICTในการจัดการเรียนการสอน ของ สพป.สตูล
รางวัลขนะลิศอันดับ 2 โรงเรียนส่งเสริมการใช้ ICTในการจัดการเรียนการสอน ของ สพป.สตูล