ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องรับแขก
กลุ่มโรงเรียนลาโล๊ะ 2010 อ.รือเสาะ เยี่ยมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนลาโล๊ะ 2010 อ.รือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 โดย ผอ.ชาคริต อารยสมัย ผอ.รร.บ้านบริจ๊ะ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริการ ของโรงเรียนในกลุ่ม ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ซึ่งมี ผอ.ภานุมาศ  เพชรรัตน์ ให้การต้อนรับ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สปพ.ยะลา เยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 1  มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สปพ.ยะลา นำคณะครู กรรมการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ภูมิทัศน์  การสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
เครือข่ายเบญภาคี สพป.สงขลา เขต 2 เยี่ยมโรงเรียน
วันที่  29 มีนาคม 2554 โรงเรียนเครือข่ายเบจภาคี สพป.สงขลา เขต 2 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านไทรใหญ่  โรงเรียนวัดจังโหลน โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  โรงเรียนบ้านไสท้อนและโรงเรียนทุ่งมะขาม นำบุคลากร  ประมาณ  40 คน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคม สพม.สงขลา บริจาคอุปกรณ์การเรียนและร่วมบำเพ็ญประโยชน์
14-15 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคม สพม.สงขลา นำนักเรียนจำนวน  120 คน มอบอุปกรณ์การเรียนและเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์  พัฒนาอาคารสถานที่  ในบริเวณโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
คณะผู้บริหารโรงเรียน สพป.สงขลา เขต 3 เยี่ยมโรงเรียน
10  สิงหาคม 2553 คณะผู้บริหารโรงเรียน สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน  90  คน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 นำผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หลักสูตรท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
โรงเรียนสำนักขาม สพท.สงขลา เขต 3 เยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 โรงเรียนสำนักขาม สพท.สงขลา เขต 3 นำคณะครู เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
โรงเรียนบาเจาะ สพท.นราธิวาส เยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 13 ตุลาคม 2551 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบาเจาะ สพท.นราธิวาส  เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน  หลักสูตรท้องถิ่น และชมภูมิทัศน์ ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6 เยี่ยมโรงเรียน

วันที่  10 กันยายน 2551 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 อำเภอมะนัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้นำคณะครูเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การเรียนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการและครูครูให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านขนุน สปพ.สงขลาเขต 1 เยี่ยมโรงเรียน
วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนบ้านขนุน ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ได้นำคณะครูเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน  การจัดภูมิทัศน์  การสอนโดยภูมิปัญท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยี่ในการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป.ยะลา เยี่ยมโรงเรียน
วันที่  6  สิงหาคม  2552  โรงเรียนบ้านปาแดรู อ.ยะหา จ.ยะลา นำคณะครูเข้าเยียมชมการจัดการเรียนการสอน  ภูมิทัศน์ในโรงเรียน  การนำเสนอสื่อเทคโนโลยี และชมการสาธิตการสานฝาไม้ไผ่จากนักเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น