ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
         วัตถุประสงค์เพื่่อเป็นการรวมพันธุ์ไม้ที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน มาจัดทำให้เป็นระบบ ประกอบด้วยชื่อพันธุ์ไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชื่อสามัญ ชื่่ออื่นๆ และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ดังกล่าว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.72 MB