ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การดำรงพันธุ์ของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  การดำรงพันธุ์ของพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนางหัทยา  จุลสัตย์  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป.สตูล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางอรนุช สิทธิพงษ์

งานวิจัย            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องการบวก การลบ การคูณ   และการหารเศษส่วน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัย                     นางอรนุช  สิทธิพงษ์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.5 KB