ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางซอฟีเยาะ หวันจิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : feyoh169@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2539 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
พ.ศ. 2543 ปริญญาตรีเอกคณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฎยะลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2553=2558 โรงเรียนบ้านคลองขุด ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานปะติดสร้างสรรค์ระดับภาคช่วงชั้นที่. 1=3
2 งานปะติดสร้างสรรค์ระดับภาคช่วงชั้นที่,4=6
3 งานปะติดสร้างสรรค์ระดับชาติช่วงชั้นที่,1=3