ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสวน สิทธิพงษ์
ครู คศ.3

นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
ครู คศ.2

นายอับดลบาสีด หมัดเบ็ญสา
ครู คศ.2

นางสาวนพรรณพ ม่วงปลอด
ครูผู้ช่วย

นางซอฟีเยาะ หวันจิ
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูร
ครู คศ.3

นางซอฟียา ล่าโยค
ครู คศ.2

นางหาลีม๊ะ เจ๊ะเต๊ะ
ครู คศ.1

นายสุชาติ ยูโสะ
พนักงานราชการ

นางสาวสุรี หมาดสา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปราณี บัวนาค
พนักงานธุรการ

นายณรงค์ นวลพรม
ช่างปูน ช.3