ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมิลฟิตตา เอาประธาน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิรักษ์ นุ้ยเด็น
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :